zdrada

r e k l a m a

zdrada przez internet

REGULAMIN SERWISU ZDRADA.NET.PL

    I. Uwagi ogólne

 1. Usługa “Serwis Premium SMS MT ”Zdrada.net.pl.pl” (dalej „Usługa”) jest dostępna dla wszystkich użytkowników sieci GSM polskich operatorów.

 2. Usługę Świadczy firma INDANET; ul. Złota 61/100; 00-819 Warszawa, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem 472120, REGON: 140152030, NIP: 566-170-00-62 (zwana dalej „Usługodawca”).

 3. Operatorem technicznym jest firma Winify Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ; ul. Syrokomli 22/6, KRS: 0000393817, NIP: 677-236-26-92, REGON: 121840210 .

 4. Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:

  • GSM – (the Global System for Mobile Communications) – system komórkowej telefonii cyfrowej;
  • SMS – (short message system), system krótkich wiadomości tekstowych;
  • SMS MT – Short Messaging Service Mogile Terminated, tj. wiadomość SMS, wysyłana do użytkownika na podstawie złożonego przez niego zamówienia usługi, zawierająca zamówioną treść, przy czym za otrzymanie takiej wiadomości użytkownik obciążany jest opłatą zgodnie z cennikiem dla danego numeru serwisu, z którego wysyłane są SMS MT;
  • Usługa “Serwis Premium SMS MT zdrada.net.pl” – serwis dostępny użytkownikom polskich sieci GSM za pośrednictwem Premium SMS MT.

 5. Z usług Serwisu mogą korzystać użytkownicy telefonów komórkowych mający prawo do ich użytkowania w tym do korzystania z usług Premium, a będący abonentami sieci:

  • PTK Centertel Sp. z o.o. (ORANGE),
  • Polkomtel S. A. (PLUS),
  • Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. (T-MOBILE)
  • P4 Sp. z o. o. (PLAY)

 6. Każda osoba (dalej „Użytkownik”), która przystępuje do korzystania z Usługi i wysyła wiadomość SMS Premium MT na wskazany numer Premium SMS MT, tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

 7. Serwisy internetowe WWW.ZDRADA.NET.PL oraz WWW.DOWN1OAD.PL współpracują ze sobą i są własnością tego samego Usługodawcy.

 8. Wynik testu ZDRADA.NET.PL może być dużym prawdopodobieństem wiarygodny, ale nie może być traktowany jako 100%-owy.
  Należy odnosić się do niego z dystansem. Ma charakter rozrywkowy.

 9. Usługa świadczona przez Usługodawcę polegać będzie na udostępnianiu Użytkownikowi informacji o nowościach w zintegrowanych ze sobą serwisach
  w domenach ZDRADA.NET.PL oraz DOWN1OAD.PL. Usługodawca przesyłał będzie Użytkownikowi powiadomienia o nowych grach, możliwości pobrania nowych programów i innych aplikacji, może też udostępniać kody dostępu do tu wymienionych i tym podobnych powiązanych z tematyką serwisów.

    II. Korzystanie z Usługi

 1. Koszt otrzymania jednej wiadomości Premium SMS MT to:

  Numer Premium SMS MT
  Cena netto
  Cena brutto
  60555 5 zł 6.15 zł

 2. Aby aktywować Usługę należy wysłać na wskazany numer specjalny wiadomość SMS o treści zamówienia podanej w opisie serwisu (opłata za SMS aktywujący zgodnie z cennikiem opłat operatora):

  Nazwa serwisu
  Numer dostepowy
  Aktywacja serwisu
  Częstotliwo¶ć otrzymywania SMS
  3GRY 60555 START 3GRY piątek, ok. 10.00

 3. Użytkownik płaci tylko za SMS doręczone w ramach aktywowanego Serwisu.

 4. Użytkownik przystępując do Usługi wyraża zgodę na otrzymywanie Premium SMS MT w porach i częstotliwościach wynikaj±cych z rodzaju zamawianego Serwisu (§2. punkt 2).

 5. Użytkownik, który dokona aktywacji Serwisu, jest jego uczestnikiem do momentu jego dezaktywacji.

 6. W celu dezaktywowania Serwisu, należy wysłać SMS o treści “STOP 3GRY“, na numer Premium SMS MT dezaktywowanego Serwisu (czyli na nr “60555“) .
  Opłata za SMS dezaktywujący zgodnie z cennikiem opłat operatora GSM.

 7. Warunkiem skorzystania z Usługi jest posiadanie włączonego telefonu w czasie przewidzianym dla wysłania Premium SMS MT oraz w przypadku osób korzystających z kart typu pre-paid, posiadanie odpowiedniej ilości środków na koncie.

 8. Opłaty za korzystanie z Serwisu pobierane s± przez Operatorów Sieci GSM.

 9. Wiadomość aktywująca Serwis może być wysłana wył±cznie z telefonu komórkowego.

 10. Żadna informacja zamieszczona na stronach www Usługi nie stanowi oferty sprzedaży (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) jakiegokolwiek towaru lub usługi prezentowanej na stronie internetowej Usługi i nie może stanowić podstawy do formułowania roszczeń o zawarcie umowy sprzedaży towaru lub usługi.

 11. Użytkownikom przysługuje prawo do wykorzystania pobranej treści tylko w zakresie użytku osobistego.

 12. Kopiowanie, wyświetlanie lub przekazywanie pobranych produktów jest zabronione.

 13. Reklamacje dot. Usługi można składać przesyłać na adres e-mail:
  indanet (małpa) indanet.pl

  Każda reklamacja rozpatrywana jest max do 7 dni roboczych.

    III. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca oświadcza, że dołoży należytej staranności, aby Usługa świadczona był na jak najwyższym poziomie.

 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Usługi związane z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez Operatora sieci GSM oraz niedostępnością wiadomości w sieci odbiorcy.

 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie lub nienależyte działanie Usługi związane z niedziałaniem lub nienależytym działaniem sieci Internet oraz za opóźnienia w świadczeniu usług spowodowane siłą wyższą. W rozumieniu niniejszego Regulaminu za siłę wyższą należy rozumieć w szczególności: strajk, decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe, awarie sieci telekomunikacyjnych lub systemów gateway innych firm, nieprawidłowości w funkcjonowaniu operatorów sieci GSM i Internetu. W przypadku zaistnienia siły wyższej, Usługodawca uprawnione będzie do przesunięcia terminu świadczenia usług do czasu usunięcia przeszkód i zrównoważenia systemu.

 4. Niezależnie od powyższych ustaleń Usługodawca ma prawo zaprzestać świadczenia Usługi w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione ż±danie zostanie zgłoszone wobec niego przez Operatora. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego Regulaminu, Usługodawca nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóznieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.

 5. Zabrania się korzystania z serwisów w sposób naruszaj±cy obowi±zuj±ce prawo, ogólnie przyjęte normy moralne, w sposób godz±cy w dobre obyczaje, obrazliwy czy naruszaj±cy czyjąś godność.

 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerwania korzystania z usługi i zablokowania dostępu do Usług użytkownikowi, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez użytkownika niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm moralnych.

 7. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa polskiego, przyjętych norm moralnych, godzących w dobre obyczaje czy naruszających czyjąś godność, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody moralne, materialne i inne.

    IV. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.

 2. W związku z funkcjonowaniem serwisu Usługodawca będzie utrzymywać w swoich bazach danych numer telefonu komórkowego, z którego zostało wykonane połączenie, przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności przez okres umożliwiający rozpatrzenie zgłoszonych reklamacji lub innych roszczeń dotyczących Usługi. Usługodawca nie posiada dostępu do danych osobowych użytkowników i nie ma możliwości identyfikacji użytkownika za pośrednictwem jego numeru telefonu.

 3. Usługodawca zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu lub innych zasad i warunków świadczenia Usługi. W przypadku zmiany Regulaminu Usługi użytkownik ma prawo do rezygnacji z niej.


Dlaczego zdradzamy? | Jak rozpoznać zdradę? | Jak wykryć zdradę? | Powody zdrady | Test na zdradę | Zdrada męża | Zdrada partnera | Zdrada żony
TV przez Internet | Monitoring komputera | Przyśpieszanie komputera
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011 zdrada.net.pl | All rights reserved. | Korzystając z serwisu akceptujesz jego REGULAMIN.